Teknisk udvalg: Holstebromotorvejen omkring Mejrup

  Afledte effekter af Holstebromotorvejen omkring Mejrup

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med etablering af Holstebromotorvejen bliver alle de krydsende veje berørt; enten krydser vejene motorvejen niveaufrit, eller vejene afbrydes ved motorvejen.

 

Ved Mejrup opretholdes Mejrup Skolevej, mens Hattensvej afbrydes.

 

Vejdirektoratet har en arealreservation til en omfartsvej nord om Mejrup, men der er ikke taget beslutning om, eller hvornår, denne omfartsvej anlægges. En omfartsvej vil aflaste trafikken gennem Mejrup.

 

Berørte lodsejere omkring Hattensvej har henvendt sig til kommunen og klaget over, at Hattensvej afbrydes. De gør opmærksom på, at vejlukningen medfører betydelig omvejskørsel for deres bedrifter og vil medføre øget tung trafik på Mejrup Skolevej.

 

Der har været afholdt møder med borgerforeningen i Mejrup og de berørte lodsejere. Senest et møde den 14. december 2016, hvor både politikere, lodsejere, borgerforeningen og embedsmænd deltog.

 

På mødet blev følgende muligheder til forbedring af det kommunale vejnet drøftet. Teknik og Miljø har i den efterfølgende periode arbejdet videre med at få løsningerne kvalificeret.

 

Alternativ 1:

Hattensvej afbrydes.

Mejrup Skolevej etableres som 2 minus 1 vej.

Vejene Mejrup Skolevej, Birk og Hattensvej gennemgås for evt. mindre sideudvidelser, rabatrenovering, forbedrede oversigtsforhold ol.

Der etableres forbud mod tung trafik i tidsrummet ved skolestart og -slut på Mejrup Skolevej.

Prisoverslag: 500.000,- kr.

 

Alternativ 2:

Hattensvej afbrydes.

Der etableres en vejforbindelse fra Sdr. Hattens til Mejrup Skolevej. Lodsejeren har tilkendegivet, at han vederlagsfri vil lægge jord til vejen.

 

2A

Vejen anlægges i 4 meter grus og uden egentlig vejafvanding.

Prisoverslag: 1.000.000,- kr.

 

2B

Vejen anlægges med 5 meter asfalt og 2 meter rabat i begge sider til opsamling af vejvand. Ved at anlægge vejen i asfalt, kan vejen ud over landbrugskørsel også benyttes af den tunge trafik til Mejrup Moseby, der hermed bliver ledt uden om Mejrup By og skole.

Prisoverslag: 2.500.000,- kr.

 

Alternativ 3:

Hattensvej afbrydes.

Østre Ringvej videreføres fra Hornshøj udstykningen til Mosebyvej.

Herved kan trafik fra vest ledes via Østre Ringvej til Mosebyvej øst for Hornshøj. Herfra kan trafikken køre via Birk til Hattensvej.

Prisoverslag: 3.300.000,- kr.

 

Alternativ 4:

På borgermødet blev der fremlagt et forslag om etablering af en bro ved Hattensvej. Teknik og Miljø har efterfølgende undersøgt forslaget.

 

Da motorvejen ved Hattensvej ligger i terræn, skal der laves dæmningsarbejder for at få hævet vejen over motorvejen. Vejdirektoratet har ud fra licitationspriserne på de andre motorvejsbroer vurderet, at en bro ved Hattensvej overslagsmæssigt vil koste 10 mio. kr. Da det tidsmæssigt ikke er muligt at etablere en bro ved Hattensvej inden motorvejsbyggeriet på strækningen igangsættes, vil det være nødvendigt at etablere broen enten samtidig med motorvejsbyggeriet eller efter åbningen af motorvejen. Dette kan medføre yderligere omkostninger.

 

Hvis broen skal bygges samtidig med motorvejsbyggeriet, kan der komme økonomiske krav vedr. de gener, som brobyggeriet måtte medføre. Hvis broen skal bygges efter åbningen af motorvejen, hvor der er trafik på motorvejen, vil der være udgifter forbundet med trafikafvikling og skærpede krav til brostillads. Det er umiddelbart svært at sætte pris på disse udgifter.

Prisoverslag: 10.000.000,- kr.

 

I processen med vedtagelse af motorvejens linjeføring, detailbesigtigelse og sluttelig ved ekspropriationsforretningerne har Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland vurderet, at der samfundsøkonomisk ikke er grundlag for at foretage ekstra tiltag ved Hattensvej.

 

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Det indstilles at Teknik Udvalg beslutter:

  • om der skal arbejdes videre med forslagene og i givet fald hvilke.
  • om financieringen af eventuelle projekter skal indgå i budgetforhandlingerne for 2018 eller om der skal søges en tillægsbevilling i 2017.

 

Bilag

  • Kortbilag, afledte effekter af Holstebromotorvejen omkring Mejrup
Kayas Pizza box

Be the first to comment

Leave a Reply