Referat fra møde i Holstebro Ældreråd

REFERAT

Møde nr. 06-2017

Torsdag den 29. juni 2017 kl. 09.00 – 12.00,

Mødelokale C, under Biblioteket, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:

Leif Carøe, Niels Jørgen Lundsgaard, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise

Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen,

Arne Nielsen.

Fraværende:

Ingen

Gæst:

Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 –

10.00 (pkt. 3)

Poula Sangill, Myndigheds- og kvalitetsschef for Social, Sundheds og Arbejdsmarked

 1. 09.00 – 10.00 (pkt. 4 – Poula har ferie og kan derfor ikke deltage)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden nr. 06-2017 den 29.06.2017.
 2. Godkendelse af referat nr. 05-2017 den 18.05.2017.
 3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget.
 4. Meddelelser fra Sundhedsområdet.
 5. Meddelelser fra Formanden,Medlemmer og Sekretariatet
 6. Høringer mv.
 7. Aktuelle drøftelser
 8. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
 9. Evaluering af Senior Olympiske Lege v/ Leif Carøe
 10. Budget 2017 – Ældrerådet.
 11. Orientering fra Rådsarbejde, Udvalgsarbejde og Arbejdsgrupper

10.Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser

 1. Næste møde den 17. august 2017 – 07-2017

12.Eventuelt.

23.06.2017/ehc

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden nr. 06-2017 den 29.06.2017.

Pkt.10 Vingsted-mødet,

 1. Godkendelse af referat nr. 05-2017 den 18.05.2017.

Godkendt

 1. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2018: Analysespor, der er sat i gang, er endnu ikke tilendebragt. Arbejdet

forventes at være færdig inden det næste møde i Ældrerådet og inden

det planlagte budgetmøde i august.

2017 budgetopfølgning til nu: Teknisk p.t. overskud, reelt i 0, og ældreområ-

det i underskud med 3 mill. Debat om demografiske faktorer og sundhed

med kommunal belastning. Manglende demografiregulering.

Tilsyn med plejeboligerne: Rapporten med anmærkninger, men generelt bliver

der arbejdet med de problemstillinger, der er blevet bemærket i rapporterne.

Rapport over UTH: Registreringen foregår nu elektronisk. Derfor har det

medført en stigning i anmeldinger.

Analysespor om fremtidig demensomsorg: Arbejds- og følgegruppe har væ-

ret på studietur til Nord- og Syddjurs kommuner. Erfaringerne indgår nu i det

videre arbejde med en fremtidig demensstrategi.

 1. Meddelelser fra Sundhedsområdet

Poula Sangill holder ferie.

 1. Meddelelser fra:
 2. Formanden – herunder
 3. Danske Ældreråd
 4. Regionsældreråd
 5. Medlemmer
 6. Sekretariatet

Beslutning

 1. Der er indkaldt til møde den 28. august 2017
 2. Det Gode Køkken: Kvaliteten er i top, og tilbuddene er mange og varierede.
 3. Vil gerne have kørsedler til næste møde.

23.06.2017/ehc

 1. Høringer mv.
 2. Der er afgivet høringssvar:

 Kvalitetsstandard – Plejevederlag til pasning af døende.

Beslutning

Taget til efterretning.

 1. Aktuelle drøftelser
 2. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe

Materialet udsendt til medlemmerne med indkaldelsen til dagens møde.

Vagterne ved valgstederne fordelt.

 1. Evaluering af Senior Olympiske Lege v/ Leif Carøe

Delte meninger om succesen, men titel og målgruppe var næppe forenelige.

Brugerne, de pædagogstuderende og førskolebørnene var udtalt positive.

Beslutning

 1. Materialet er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til dagens

møde.

Vagterne ved de 10 valgsteder blev fordelt.

 1. Der var delte meninger om succesen, men der var enighed om, at titel og

målgruppe næppe var forenelige. Brugerne, de pædagogstuderende og

førskolebørnene var udtalt positive.

Hvis dette er et tiltag der skal fortsætte, bør det tænkes anderledes, må-

ske var det noget VIA ville kunne står for i forbindelse med undervisningen.

 1. Budget 2017 – Ældrerådet.

Budgetopfølgning for juni 2017 til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

 1. Orientering fra:
 2. Rådsarbejde

(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

 1. Udvalgsarbejde

(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

 1. Arbejdsgrupper

(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Beslutning

 1. Poul (Mellemfoft): Klippekortordningen er ved at være kørt ind.

Erik(Bakkebo): Besparelserne i foråret har gjort bemandingen ”tynd” og

sårbar. Klippekortordningen er tung at administrere, men modtages positivt

 1. Poul(Tilgængelighedsudvalget): Flere emner behandlet, de fleste er gengangere.
 2. Intet.

23.06.2017/ehc

10.Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser

Opfordring til at melde sig i god tid til temakonferencen i Vingsted i efteråret.

 1. Næste møde den 17. august 2017 – 07-2017
 2. Birkehøj dokumentet, hvor langt er vi? v/ Anna-Lise Lisbjerg, Erik Mitens

og Arne Nielsen.

 1. Opsamlingsl- og udviklingslise v/ Arne Nielsen
 2. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring

Beslutning

Demensdelen er med i arbejdsgruppens vurderinger, analysesporet fortsætter

hen over efteråret.

Punkterne vil blive sat på dagsordenen til næste gang. Sundhedschef Jens

Bejer Damgaard vil deltage i mødet sammen med Jens Kr. Hedegaard og

Poula Sangill til en præsentation.

12.Eventuelt.

Plakater og Valgpjecer blev udleveret til hvert medlem. Fordeles af hvert enkelt

medlem de steder, hvor vælgergruppen især kommer, gerne snarest.

Ref. Erik Mitens

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box

Be the first to comment

Leave a Reply