Referat fra møde i Holstebro Ældreråd den 17. august 2017

REFERAT
Møde nr. 07-2017
Torsdag den 17. august 2017 kl. 09.00 – 12.00,
Mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro
Medlemmer:
Leif Carøe, Niels Jørgen Lundsgaard, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise
Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen,
Arne Nielsen.
Fraværende:
Poul Lindholt Mikkelsen
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 –
10.00 (pkt. 3)
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked
kl. 09.00 – 10.00 (pkt. 4)
Jens Bejer Damgaard, Sundhedschef, Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl.
09.00 – 10.00 (pkt. 4)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2017 den 17.08.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2017 den 29.06.2017.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill og Jens Bejer Damgaard
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariat
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
b. Birkehøjdokumentet, hvor langt er vi? v/ Anna-Lise Lisbjerg, Erik Mitens
og Arne Nielsen
c. Opsamlingslisten v/ Arne Nielsen
8. Budget 2017 – Ældrerådet.
a. Orientering fra Rådsarbejde,Udvalgsarbejde og Arbejdsgrupper
9. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
10. Næste møde den 28. september 2017 – 08-2017
11.Eventuelt.
23.08.2017/ehc
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2017 den 17.08.2017.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2017 den 29.06.2017.
Godkendt.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Udvalgsformanden gav en orientering om budgetseminar, som hele Byrådet
deltager i fra den 24. og 25 august 2017.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill og Jens Bejer Damgaard
Jens Damgaard:
Tidligere i regionsregi arbejdet meget med sektorovergange og opgaveglidning
region-kommune-almen praksis. Begge områder er meget aktuelle nu
og i den nærmeste fremtid.
Forvaltningen arbejder p.t. på implementering af Fællessprog 3.
I gang med planlægning af funktioner i Center for Sundhed og bemandingsbehovene.
Poula Sangill:
Længere debat om kompleksiteten i vores nuværende omsorgsniveau i forhold
til tidligere tider, hvor service-niveau og -kvalitet/specialisering var et
helt andet og simplere (de mange blå biler i gadebilledet).
5. Meddelelser fra:
a. Formanden – herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Næste møde den 30. august starter kl. 8.00
Beslutning
a. Tilbud om, at opstillede kandidater kan deltage i Ældrekonferencen i
Vingsted den 24. oktober.
b. Intet
c. Næste møde den 30. august starter kl. 8.00
6. Høringer mv.
Intet.
7. Aktuelle drøftelser
a. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
Ældresagen i de 3 tidligere kommuner har givet tilsagn om at hjælpe ved
valget som observatører.
b. Birkehøjdokumentet, hvor langt er vi? v/ Anna-Lise Lisbjerg, Erik Mitens
og Arne Nielsen
23.08.2017/ehc
c. Opsamlingslisten v/ Arne Nielsen
d. Referat af ekstraordinære møde den 4. august:
Beslutning
a. Ældresagen i de 3 tidligere kommuner har givet tilsagn om at hjælpe ved
valget som observatører.
b. Diskussion af modellerne i det tidligere stillede forslag. Betænkelighed
ved den kombinerede model 1. Vision om private investorer til et ollekolle,
men Birkehøjs decentrale placering gør det mindre atraktivt.
Forslag til forvaltningen om at nedsætte en visionsgruppe for Birkehøj.
c. Diskussion og revision af listen, udsendes efter en første tilretning, så rå-
dsmedlemmerne kan bidrage med yderligere tilføjelser/kommentarer.
d. For kort varsel for flere. Accept af brevets indhold, men uenighed om det
rimelige i en samtidig henvendelse til pressen.
Brevet er så heller ikke fremsendt til journalisten – endnu – trods beslutningen.
Vil blive afleveret efter sundhedsudvalgets møde i dag.
8. Budget 2017 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for august 2017 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.
Der rykkes for tidligere ønsket budgetmøde.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)
b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)
c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)
Beslutning
a. Intet.
b. Intet.
c. Baglandsmødet: Udformes som optakt til kommunalvalget med invitation
af et panel af en repræsentant fra hvert opstillingsberettiget parti.
10.Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Tilmelding til Ældrepolitisk konference i Vingstedcenteret
Beslutning
Anna-Lise, Niels Jørgen, Leif, Jytte, Inge og Grethe er blevet tilmeldt.
11. Næste møde den 28. september 2017 – 08-2017
a. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
c. Budget 2018 vil blive drøftet på det ekstraordinære møde den 30.
august 2017.
23.08.2017/ehc
12.Eventuelt.
Intet.
Ref. Erik Mitens

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box