Forslag til pensionistrabat på buskørsel

Teknisk Udvalg behandler forslag fra Holstebro Ældreråd på sit møde den 21. februar 2017

Forslag fra Holstebro Ældreråd

Holstebro Ældreråd har igennem en periode haft nedsat et miniudvalg, der

har beskæftiget sig med et oplæg til udvikling af busdriften i Holstebro

Kommune.

Holstebro Ældreråd har behandlet udvalgets oplæg og har besluttet, at det

skal fremsendes til Holstebro Byråd.

Igennem næsten 2 år har det jævnligt i pressen været omtalt, at mange af

kommunens busser i store dele af dagen kører næsten tomme rundt.

Foranlediget af nogle af disse omtaler har udvalget set på, hvorledes man

takler denne situation i 4 andre kommuner.

Lemvig Kommune

I Lemvig Kommune kan alle kommunens borgere køre gratis med alle

kommunens lokalruter. Der er ingen begrænsninger med hensyn til afgange.

Ikast-Brande Kommunen

Ikast-Brende Kommune har siden en forsøgsperiode i 2009-2010 besluttet, at

alle kommunens borgere – gratis – kan køre med alle busforbindelser

indenfor kommunens område. Det har nu fungeret i 6 år til alles tilfredshed.

Der er ingen restriktioner i forbindelse med myldretid m.v.

Kolding Kommune

Kolding Kommune har afviklet en forsøgsperiode der munder ud i, at alle

borgere på 67 år og derover i Kolding Kommune fra 1. januar 2017, kan

erhverve et årskort til brug i alle kommunes busforbindelser for kr. 400. Der er

ingen begrænsninger ved kortbrug, da erfaringerne viser, at de ældre ikke

anvender busserne i særlig grad i myldretiden.

Randers Kommune

Randers Kommune har i de sidste par år afviklet en forsøgsperiode, hvor alle

kommunens borgere på 65 år og derover kunne anvende alle busser indenfor

kommunens område. Ordningen gøres permanent fra den 1. januar 2017. For

et årskort skal brugerne betale kr. 300. Der er ingen begrænsninger ianvendelsen af kortet. Kommunen har ingen administration i forbindelse med

kortene, da de sælges af FØTEX i Randers. Randers Kommune har i

forsøgsperioden solgt ca. 6.500 kort om året.

Midttrafik

I forbindelse med drøftelserne med nogle af de ovennævnte kommuner, er

det oplyst, at Midttrafik har opfordret alle kommuner i Region Midtjylland til at

indføre ordninger i overensstemmelse med ovenstående.

Indstilling fra Holstebro Ældreråd:

Foranlediget af ovenstående informationer foreslår Holstebro Ældreråd

følgende vedr. busdriften i Holstebro Kommune:

Holstebro Kommune indfører et årskort der kan erhverves af kommunens

borgere på 65 år og derover, til en pris af kr. 365. Kortet giver adgang til at

køre med alle kommunens busforbindelser indenfor Holstebro Kommunes

område.

For den gruppe der omtales, giver det mulighed for i meget større omfang, at

kunne bevæge sig rundt i kommunen til en overkommelig pris, ligesom det

forventelig vil forøge antallet af busser, der ikke kører tomme rundt i

kommunen.

Vi ser også muligheden for, efter at kommunen bl.a. har flyttet ældrecenteret

på Sønderland, at borgerne fra dette område kan besøge det nye center på

Stationsvej til en overkommelig pris. Der skabes også muligheder for, at

ældre vil fortrække bussen frem for at anvende egen bil.

Holstebro Ældreråd er klar over, at det indledningsvis vil kunne give en vis

udgift at indføre årskortet. Rådet skal dog opfordre Byrådet i Holstebro

Kommune til at gennemføre en forsøgsperiode på 1-2 år.

Administrationens indstilling Til Teknisk udvalg

Sagsfremstilling

AV/DB – TU

Holstebro Ældreråd har fremsendt et forslag til ændring af takster for pensionister i de kommunale busser i Holstebro Kommune.

Holstebro Ældreråd foreslår, at der indføres et årskort til kommunes borgere på 65 år og derover, til en pris på 365 kr. om året. Kortet skal give adgang til at køre med alle kommunens busforbindelser indenfor Holstebro Kommunes område.

Ældrerådet oplyser, at det vil give gruppen af borgere over 65 år mulighed for i meget større omfang at kunne bevæge sig rundt i kommunen til en overkommelig pris, ligesom det forventeligt vil forøge antallet af passagerer i busserne. Samtidig ser Ældrerådet muligheden for, efter at kommunen bl.a. har flyttet ældrecenteret på Sønderland, at borgerne fra dette område kan besøge det nye center på Stationsvej til en overkommelig pris.

Rådet er opmærksom på, at indførelse af ovennævnte kort kan give en nettoudgift for kommunen og opfordrer i den forbindelse til, at der eventuelt indføres en forsøgsperiode på 1-2 år.

Teknik og Miljø har forespurgt Midttrafik om bemærkninger til forslaget, samt om det er muligt at skønne omfanget af mistede indtægter ved indførelse af et kort for borgere over 65 år.

Midttrafik har udarbejdet et skøn over de økonomiske konsekvenser af forslaget, bl.a. ud fra et tilsvarende tilbud i Randers Kommune.

Det vurderes, at pensionistandelen af indtægterne er i størrelsesorden 10-15 % af passagerindtægterne svarende til 400.000 kr. – 600.000 kr.

I Randers er der indgået aftale med Region Midtjylland om, at kommunens pensionistkort kan anvendes til de regionale ruter. Såfremt dette skal være gældende i Holstebro Kommune, vil det medføre en udgift i størrelsesordenen 150.000 kr. – 200.000 kr.

Udgiften og mistede indtægter vil med ovenstående være i størrelsesordenen 400.000 kr. – 800.000 kr. årligt, afhængig af om ordningen ligeledes skal gælde i de regionale busser. Dertil kommer en administrationsudgift til salg af kortet. Såfremt Holstebro Kommunes Borgerservice skal sælge kortet bliver udgiften omkring 50.000 kr./år.

Midttrafik vurderer, at der vil kunne sælges mellem 1.000 og 1.500 pensionistkort i Holstebro Kommune, svarende til en indtægt på 365.000 kr. – 540.000 kr. ved en pris på 365 kr./år.

Nettoudgiften om året bliver med ovenstående forudsætninger op til 435.000 kr. + administration.

Såfremt Holstebro Kommune beslutter at indføre et pensionistkort i henhold til sagsfremstillingen, skal Midttrafiks bestyrelse godkende ordningen.

Der gøres opmærksom på, at Rejsekortet ikke kan godkendes som pensionistkort med rabat.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

  • om der skal indføres et årskort for kommunens borgere over 65 år og i givet fald:
    • om ordningen skal omfatte både bybusser, lokalruter samt de regionale ruter,
    • hvilken takst, der skal opkræves for årskortet,
    • om ordningen skal begrænses til en forsøgsperiode på 2 år.

Bilag

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019

Be the first to comment

Leave a Reply