Djeld Vandværk får snart nødforsyning fra Sevel Vand

Get Fit aug19
Foto: Colourbox

Der er fundet pesticidrester en smule over grænseværdien i drikkevandet fra Djeld Vandværk. Vandværket etablerer i denne uge en såkaldt ‘nødforsyning’ fra nabobyens vandværk, mens vandværk og kommune undersøger sagen og lægger planer for drikkevandsforsyningen.

En ganske svag overskridelse af grænseværdien, som er på 0,10 µg/l for pesticidet DMS, udgør ikke nogen sundhedsrisiko på den korte bane. Så du kan godt drikke vandet, indtil en ny ledning fra Sevel Vand kobles på vandrørene.

Kommunen har tidligere været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed som vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke vandet fra Djeld Vandværk, mens man belyser sagen og laver planer for at bringe drikkevandet til at overholde grænseværdien.

Vandværket har i samråd med kommunen besluttet at etablere nødforsyning fra Sevel Vand, mens sagen står på. Forbrugerne, der normalt bliver forsynet med drikkevand fra boringen ved Djeld Vandværk, vil herefter blive nødforsynet med drikkevand fra Sevel Vand.

Der er taget kontakt til Sevel Vand, som har nok tryk og vand til at forsyne forbrugerne i Djeld. Vandværket bestiller i dag den 19. marts en entreprenør til at nedgrave en drikkevandsledning fra Sevel ledningsnet til Djeld ledningsnet, så nødforsyningen kommer op at køre i denne uge.

 

Djeld Vandværk afholder generalforsamling i næste uge, og her vil problematikken med DMS i vandværksboringen, nødforsyningen og vandværkets fremtidige planer blive drøftet.

Bestyrelsen for Djeld Vandværk skal herefter sammen med kommunen drøfte muligheder for den fortsatte drift og finde løsninger, som kan sikre rent og godt drikkevand til forbrugeren i forsyningsområdet.

DMS (N,N-Dimethylsulfoamid) er et restprodukt/nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, som blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Svampemidlet blev i perioden 1973 -2007 brugt til bekæmpelse af svamp i frugter, prydplanter og som bejsemiddel i roefrø.

Der er i marts 2019, på ledningsnettet fra Djeld Vandværk, fundet DMS-værdier på henholdsvis: 0,11 µg/l og 0,12 µg/l. Målinger af DMS, i vandværkets eneste boring, viste i slutningen af 2018 0,18 µg/l, og i marts 2019 var resultatet af DMS målingen 0,10 µg/l.

Brinks box
Brinks box