Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet den 24. april 2019

Pkt. Tekst
1 Region Midtjyllands årsregnskab 2018
2 Driftsoverførsler 2018 til 2019 og kommende år
3 Udmøntning af besparelser fra budget 2019, reduktion af ambulante besøg
4 Opfølgning på budget 2019: Succeskriterier for løft af psykiatrien
5 Godkendelse af ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
6 Udkast til strategi for arbejdsstyrkeplanlægning
7 Høring af Midttrafiks Trafikplan 2019-2022
8 Indstilling til undervisningsministeren om grundforløb 1 i Bjerringbro
9 Budgetændring til puljer under Europæisk Kulturregion
10 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af tillægsbevilling til etape 3 af ombygning af det eksisterende hospital
11 Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer
12 Facaderenovering i Regionshuset Viborg
13 Anlægsbevilling til IT-datacentre
14 Orientering om beregningsfejl vedrørende medicinudgifter i spareforslaget om lukning af Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Viborg
15 Konference om Åben Dialog
16 Pilotprojekt på Anker Fjord Hospice om levering af medicin og medicinservice fra Hospitalsapoteket
17 AMGROS Årsregnskab 2018
18 Godkendelse af anlægsregnskab for en ny afdeling på Grenen-Glesborg
19 Forslag om studietur for udvalg for nære sundhedstilbud
20 Status på målbilledet for sundhedsområdet
21 Orientering om resultater af Landsdækkende Undersøgelser for Patientoplevelser 2018
22 Status på målbilledet for socialområdet
23 Orientering om udvikling i antal hjerte-CT undersøgelser på regionens hospitaler
24 Orientering om status for igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet
25 Orientering om nyt akutnummer 113
26 Orientering om afrapportering af projekt om værdibaseret sundhed på apopleksiområdet
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box