Cheminova-grund er en generationsforurening

Foto fra prøvetagning på Cheminovas gamle fabriksgrund i efteråret 2018. Prøver der er med til at danne grundlag for den nye undersøgelse. Foto: Region Midtjylland

Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange er fyldt med næsten lige så meget kviksølv som kemikaliedepotet på Høfde 42. Kviksølv og pesticider ligger spredt ud over den gamle fabriksgrund, viser en ny undersøgelse. En oprensning vil koste omtrent det samme som på Høfde 42.

Omkring 15 tons pesticider og seks tons kviksølv. Så meget forurening er gemt i den sandede jord på den cirka 50.000 m2 store bræmme syd for Cheminovas nuværende fabrik (FMC Site Rønland) på Harboøre Tange.

På grunden begyndte Cheminova i 1953 sin produktion af midler til bl.a. insektbekæmpelse. I 1961 var al produktion flyttet til den nuværende fabriksgrund på Rønland.

Luftfoto fra 1955.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek
Luftfoto fra 1958.
Foto: Cheminova A/S

– Vi havde forventet en del forurening på Cheminovas gamle fabriksgrund. Men nu ved vi med sikkerhed, at vi faktisk har at gøre med en større generationsforurening på lige fod med giftdepotet på Høfde 42. Vi har netop ønsket at få grunden undersøgt, så vi kunne få et realistisk bud på forureningens omfang og risiko, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Uventet meget forurening i overfladejorden 

Den nye undersøgelse viser, at forureningen på den gamle Cheminova-grund er spredt ud over det meste af området. (Link til undersøgelse under “Fakta”)

– Vi har vidst, at der er nogle meget forurenede steder på Cheminovas gamle fabriksgrund. Men vi havde ikke forventet at finde så kraftig og udbredt forurening i overfladejorden på hele grunden. Undersøgelsen viser kviksølv og pesticider selv i de øverste jordlag, men heldigvis er grunden hegnet ind, for der bør ikke være offentlig adgang med de forureningsmængder, konstaterer biolog Morten Bondgaard, der er kontorchef for Jordforurening i Region Midtjylland.

Nogle steder på grunden er forureningen særlig kraftig, blandt andet fordi der var affaldspladser på fabrikken. Et enkelt sted er der for eksempel målt 4.000 mg kviksølv per kilo jord. Grænseværdien for forurening er 3 mg per kilo.

Nødvendigt med en indsats

I dag sørger FMC Site Rønland (tidligere Cheminova) – på frivillig basis – for at pumpe og rense forurenet grundvand fra den gamle fabriksgrund for at forhindre, at forureningen spreder sig til miljøet.

– Det er et helt nødvendigt arbejde, som FMC laver. Forureningen på den gamle fabriksgrund udgør en risiko for både Nissum Fjord og Knopper Enge, men det bliver i dag holdt skak af FMC’s indsats, forklarer Morten Bondgaard.

Oprensning vil koste som Høfde 42

En oprensning af den gamle Cheminova-grund vil i omfang, type og økonomi være sammenlignelig med Høfde 42. Her er det vurderet, at en oprensning vil koste 250-600 mio. kroner. Prisen afhænger af, om al forurening eller kun de mest forurenede områder skal fjernes.

To firmaer er netop nu i gang med renseforsøg med forurenet sand fra Høfde 42. Foreløbig viser det ene forsøg, at det er muligt at fjerne pesticider og næsten al kviksølv med en opvarmningsteknik.

– Nu har vi altså to generationsforureninger af samme type på Cheminovas gamle fabriksgrund og på Høfde 42. Jeg håber, at det kan give stordriftsfordele, når der skal renses op med økonomisk hjælp fra staten. Vi forventer, at de nye metoder er bedre og billigere. Og når vi har to så ens forureninger så tæt på hinanden, kan vi forhåbentlig få endnu mere for pengene, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

Kort over Harboøre Tange mellem Thyborøn og Harboøre. På kortet er en markering af de tre (af landets i alt ni) generationsforureninger, der findes i Region Midtjylland. Alle tre stammer fra Cheminovas produktion gennem tiderne: kemikaliedepotet på Høfde 42 (hvor staten også har deponeret pesticidaffald), Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund, hvor FMC Rønland ligger (tidl. Cheminova). Illustration: Region Midtjylland

Om forureningen ved Cheminovas gamle fabriksgrund:

  • Der er tre generationsforureninger i Region Midtjylland. Alle tre ligger på Harboøre Tange og er en konsekvens af virksomheden Cheminovas produktion.

De tre forureninger er: Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund (FMC Site Rønland).
Læs mere på www.harboøretange.rm.dk

  • Cheminova flyttede i 1953 sin fabrik fra Måløv nordvest for København til Harboøre Tange syd for Thyborøn. Området blev hurtigt for småt, og i 1961 indstillede Cheminova produktionen helt efter gradvist at være flyttet i nye bygninger på Rønland lige nord for den gamle fabriksgrund.
  • I 1962 var alle de gamle fabriksbygninger revet ned og dækket med sand/jord. I dag er området afspærret.

  • Region Midtjylland har tilsyn med FMC’s afværgeindsats (oppumpning og rensning af grundvand) på grunden.

  • I 2018 satte regionen en undersøgelse i gang for at få kortlagt omfanget af forureningen på den gamle fabriksgrund. I forbindelse med undersøgelsen er der bl.a. taget prøver af grundvandet, og der er lavet 570 jordprøver.

  • Resultaterne fra den nye undersøgelse viser, at jorden på den gamle Cheminova-grund indeholder ca. seks tons kviksølv og ca. 15 tons pesticider (heraf ca. 12 tons parathion). Det er primært rester fra produktion af bekæmpelsesmidler til fx landbruget.
Brinks box
Kayas Pizza box