Nedlæggelse af offentlig vej Beethovensvej 12-18

Nedlæggelse af del af offentlig vej mellem de to institutioner Beethovensvej nr. 12 og nr. 18.

Nedlæggelse af offentlig vej.

Teknisk Udvalg har på møde den 19. december 2017 foreløbigt truffet beslutning om at nedlægge en strækning af Beethovensvej, mellem nr.12 og nr. 18. Se kortbilaget.

Vejen ønskes nedlagt, da institutionerne ønskes sambygget.
Stien fra Ravelstien til vejarealet nedklassificeres fra offentlig sti til privat sti, således det er muligt at tilgå institutionen fra Ravelstien.

Ved nedlæggelse af vejarealet skal den nye institution etablere nye parkeringspladser.

Vejarealet overgår til institutionen.

Har du indsigelser til den påtænkte nedlæggelse af vejen eller nedklassificering af stien skal det fremsendes pr. mail til trafikogpark@holstebro.dk eller pr. brev til Trafik og Park, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. Fristen for indsigelser er den 9. marts 2018.

Nedlæggelse af vejen har hjemmel i vejloven  § 124.

Nedenstående er uddrag af vejloven:

§124 stk. 2
Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§124 stk. 7
Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Brinks box
Y Markedsføring